Host.2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług

Witryna stanowi dzieło intelektualne chronione przepisami Kodeksu Własności Intelektualnej i obowiązującymi przepisami międzynarodowymi. Usługobiorca nie może w żaden sposób ponownie wykorzystywać, przenosić ani wykorzystywać na własny rachunek całości lub części elementów lub utworów zamieszczonych w Witrynie. Korzystanie z witryny https://www.emdr-store.pl/ oznacza pełną i całkowitą akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego zaleca się użytkownikom strony https://www.emdr-store.pl/ regularne zapoznawanie się z nimi. Ta strona internetowa jest normalnie dostępna dla użytkowników przez cały czas. Jednakże https://www.emdr-store.pl/ może podjąć decyzję o przerwaniu działania strony w celach konserwacji technicznej, w którym to przypadku dołoży starań, aby poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji z wyprzedzeniem. Strona https://www.emdr-store.pl/ jest regularnie aktualizowana przez administratora https://www.emdr-store.pl/. Podobnie, informacje prawne mogą zostać zmienione w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o odwoływanie się do nich tak często, jak to możliwe, w celu zapoznania się z nimi.

3. opis świadczonych usług.

Celem strony internetowej https://www.emdr-store.pl/ jest dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy. https://www.emdr-store.pl/ dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie https://www.emdr-store.pl/ były jak najdokładniejsze. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości lub braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jego winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje. Wszystkie informacje podane na stronie https://www.emdr-store.pl/ są podane wyłącznie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje podane na stronie https://www.emdr-store.pl/ nie są wyczerpujące. Podlegają one zmianom, które zostały wprowadzone od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych

Witryna korzysta z technologii JavaScript. Witryna nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne związane z korzystaniem z witryny. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do uzyskiwania dostępu do witryny przy użyciu najnowszego sprzętu, wolnego od wirusów i zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji Witryna https://www.emdr-store.pl/ jest hostowana przez usługodawcę na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679) Celem jest zapewnienie usługi zapewniającej najlepszy wskaźnik dostępności. Host zapewnia ciągłość usługi 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Zastrzega sobie jednak prawo do przerwania usługi hostingu na możliwie najkrótszy czas, w szczególności w celach konserwacyjnych, w celu ulepszenia infrastruktury, w przypadku awarii infrastruktury lub jeśli Usługi generują ruch uznany za nienormalny. https://www.emdr-store.pl/ i host nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego działania sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego związanego w szczególności z przeciążeniem sieci uniemożliwiającym dostęp do serwera.

5. Własność intelektualna i podrabianie

https://www.emdr-store.pl/ jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w tym tekstów, obrazów, grafiki, logo, filmów, ikon i dźwięków. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptowanie całości lub części elementów witryny, niezależnie od użytych środków lub procesu, jest zabronione, chyba że za uprzednią pisemną zgodą : https://www.emdr-store.pl/. Każde nieautoryzowane użycie strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i następnych francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

6. ograniczenia odpowiedzialności

https://www.emdr-store.pl/ działa jako wydawca witryny. https://www.emdr-store.pl/ ponosi odpowiedzialność za jakość i prawdziwość publikowanych przez siebie treści. https://www.emdr-store.pl/ nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane na sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony https://www.emdr-store.pl/ i wynikające albo z użycia sprzętu, który nie spełnia specyfikacji wskazanych w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niekompatybilności. https://www.emdr-store.pl/ nie może również ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata działalności lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony internetowej https://www.emdr-store.pl/. Obszary interaktywne (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym) są dostępne dla użytkowników. https://www.emdr-store.pl/ zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego powiadomienia, wszelkich treści zamieszczonych w tej przestrzeni, które naruszają przepisy obowiązujące we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach https://www.emdr-store.pl/ zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, w szczególności w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia ...).

7. Zarządzanie danymi osobowymi

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 6 sierpnia 2004 r. oraz ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO: nr 2016-679).

7.1 Osoby odpowiedzialne za gromadzenie Danych Osobowych

W przypadku Danych Osobowych gromadzonych w ramach tworzenia osobistego konta Użytkownika i przeglądania Strony, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych jest: EMDR-Store.pl. https://www.emdr-store.pl/ jest reprezentowany przez ., jego przedstawiciela prawnego Jako strona odpowiedzialna za przetwarzanie gromadzonych przez siebie danych, https://www.emdr-store.pl/ zobowiązuje się do przestrzegania ram obowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązkiem Klienta jest ustalenie celów przetwarzania danych, zapewnienie swoim potencjalnym klientom i klientom, począwszy od zbierania ich zgód, pełnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych oraz prowadzenie rejestru przetwarzania, który jest zgodny z rzeczywistością. Za każdym razem, gdy https://www.emdr-store.pl/ przetwarza Dane Osobowe, https://www.emdr-store.pl/ podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Dane Osobowe są dokładne i odpowiednie do celów, dla których https://www.emdr-store.pl/ je przetwarza.

7.2 Cel gromadzonych danych

https://www.emdr-store.pl/ może przetwarzać całość lub część danych:
 • w celu umożliwienia przeglądania Witryny oraz zarządzania i śledzenia usług i usług zamówionych przez użytkownika: dane dotyczące połączenia i korzystania z Witryny, fakturowanie, historia zamówień itp.
 • w celu zapobiegania i zwalczania oszustw komputerowych (spamowanie, hakowanie...): sprzęt komputerowy używany do przeglądania, adres IP, hasło (zaszyfrowane)
 • w celu usprawnienia przeglądania Strony: dane dotyczące połączenia i użytkowania
 • w celu przeprowadzenia opcjonalnych badań satysfakcji na https://www.emdr-store.pl/: adres e-mail
 • w celu prowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, e-mail): numer telefonu, adres e-mail
https://www.emdr-store.pl/ nie sprzedaje danych osobowych użytkownika, które są wykorzystywane wyłącznie z konieczności lub do celów statystycznych i analitycznych.

7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami europejskimi, Użytkownikom https://www.emdr-store.pl/ przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu (art. 15 RODO) i sprostowania (art. 16 RODO), aktualizacji, kompletności danych Użytkowników prawo do zablokowania lub usunięcia danych osobowych Użytkowników (art. 17 RODO), gdy są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub których gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych Użytkowników (art. 18 RODO)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkowników (art. 21 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych dostarczonych przez Użytkowników, w przypadku gdy takie dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu na podstawie ich zgody lub umowy (art. 20 RODO)
 • prawo do określenia losu danych Użytkowników po ich śmierci i wyboru, komu https://www.emdr-store.pl/ należy przekazać (lub nie) ich dane osobie trzeciej, którą wcześniej wskazali
Gdy tylko https://www.emdr-store.pl/ dowie się o śmierci Użytkownika i w przypadku braku instrukcji z jego strony, https://www.emdr-store.pl/ zobowiązuje się zniszczyć jego dane, chyba że ich zachowanie okaże się konieczne do celów dowodowych lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego. Jeżeli Użytkownik chce dowiedzieć się, w jaki sposób https://www.emdr-store.pl/ wykorzystuje jego Dane Osobowe, zażądać ich sprostowania lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, może skontaktować się z https://www.emdr-store.pl/ pisemnie na adres: EMDR-Store.pl - 15T impasse de Vizille 38000 GRENOBLE W takim przypadku Użytkownik musi wskazać Dane Osobowe, które chciałby https://www.emdr-store.pl/ poprawić, zaktualizować lub usunąć, identyfikując się dokładnie kopią dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Wnioski o usunięcie danych osobowych będą podlegać obowiązkom nałożonym na https://www.emdr-store.pl/ przez prawo, w szczególności w odniesieniu do przechowywania lub archiwizacji dokumentów. Wreszcie, użytkownicy https://www.emdr-store.pl/ mogą złożyć skargę do organów nadzorczych, w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nieujawnianie danych osobowych

https://www.emdr-store.pl/ powstrzyma się od przetwarzania, hostingu lub przekazywania Informacji zebranych o swoich Klientach do kraju spoza Unii Europejskiej lub uznanego przez Komisję Europejską za "nieodpowiedni" bez uprzedniego poinformowania o tym Klienta. W związku z tym https://www.emdr-store.pl/ zachowuje swobodę wyboru swoich podwykonawców technicznych i handlowych, pod warunkiem, że przedstawią oni wystarczające gwarancje w odniesieniu do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO: nr 2016-679). https://www.emdr-store.pl/ zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa Informacji, a w szczególności, aby nie zostały one przekazane osobom nieupoważnionym. Jeśli jednak https://www.emdr-store.pl/ zostanie poinformowany o incydencie mającym wpływ na integralność lub poufność Informacji Klienta, https://www.emdr-store.pl/ musi jak najszybciej poinformować o tym Klienta i poinformować go o podjętych środkach naprawczych. Ponadto https://www.emdr-store.pl/ nie gromadzi żadnych "danych wrażliwych". Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez https://www.emdr-store.pl/ spółki zależne i podwykonawców (usługodawców), wyłącznie w celu realizacji celów niniejszej polityki. W granicach swoich kompetencji i w celach określonych powyżej, głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych użytkowników https://www.emdr-store.pl/ są głównie nasi agenci obsługi klienta.

8. powiadamianie o incydentach

Niezależnie od naszych starań, żadna metoda transmisji przez Internet i żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. W rezultacie nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy zainteresowanych użytkowników, aby mogli podjąć odpowiednie działania. Nasze procedury powiadamiania o incydentach uwzględniają nasze zobowiązania prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli w pełni informowani o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem ich konta i aby dostarczać im wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia ich własnych obowiązków sprawozdawczych. Żadne dane osobowe użytkownika strony https://www.emdr-store.pl/ nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynie założenie odkupu https://www.emdr-store.pl/ i jego praw pozwoliłoby na przekazanie wspomnianych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby związany tym samym obowiązkiem zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony https://www.emdr-store.pl/.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Danych Osobowych i Danych Osobowych dotyczących Zdrowia, https://www.emdr-store.pl/ korzysta z sieci chronionych przez standardowe urządzenia, takie jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła. Podczas przetwarzania Danych Osobowych https://www.emdr-store.pl/ podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony ich przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

9. Łącza hipertekstowe "cookies" i znaczniki internetowe ("tagi")

Strona https://www.emdr-store.pl/ zawiera szereg linków hipertekstowych do innych stron, utworzonych za zgodą https://www.emdr-store.pl/. Jednakże https://www.emdr-store.pl/ nie jest w stanie sprawdzić zawartości stron odwiedzanych w ten sposób i w związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. O ile użytkownik nie zdecyduje się na wyłączenie plików cookie, akceptuje, że witryna może z nich korzystać. Użytkownik może dezaktywować te pliki cookie w dowolnym momencie i bezpłatnie, korzystając z opcji dezaktywacji oferowanych użytkownikowi i przywołanych poniżej, pamiętając, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do całości lub części Usług oferowanych przez witrynę. 9.1 "PLIKI COOKIES" Plik "cookie" to niewielki plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i przechowywany w jego urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) (zwany dalej "plikiem cookie"). Plik ten zawiera takie informacje, jak nazwa domeny Użytkownika, dostawca usług internetowych Użytkownika, system operacyjny Użytkownika oraz data i godzina dostępu. Pliki cookie w żaden sposób nie mogą uszkodzić urządzenia końcowego użytkownika. https://www.emdr-store.pl/ może przetwarzać informacje Użytkownika dotyczące jego wizyty na Stronie, takie jak przeglądane strony, przeprowadzone wyszukiwania. Informacje te umożliwiają https://www.emdr-store.pl/ ulepszanie zawartości Witryny i komfortu przeglądania przez Użytkownika. Ponieważ pliki cookie ułatwiają przeglądanie i/lub świadczenie usług oferowanych przez Witrynę, Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby umożliwić mu podjęcie decyzji o ich akceptacji, tak aby pliki cookie były przechowywane w terminalu lub, przeciwnie, aby były odrzucane, systematycznie lub w zależności od nadawcy. Użytkownicy mogą również skonfigurować swoje oprogramowanie przeglądarki tak, aby od czasu do czasu mieli możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie, zanim plik cookie zostanie prawdopodobnie zapisany na ich terminalu. https://www.emdr-store.pl/ informuje użytkownika, że w takim przypadku możliwe jest, że nie wszystkie funkcje jego oprogramowania do przeglądania będą dostępne. Jeśli Użytkownik odmówi przechowywania plików cookie w swoim terminalu lub przeglądarce lub jeśli Użytkownik usunie te, które są tam przechowywane, Użytkownik zostanie poinformowany, że jego przeglądanie i korzystanie z Witryny może być ograniczone. Może to również mieć miejsce, gdy https://www.emdr-store.pl/ lub jeden z jego dostawców usług nie może rozpoznać, ze względu na kompatybilność techniczną, typu przeglądarki używanej przez terminal, języka i ustawień wyświetlania lub kraju, z którego terminal wydaje się być podłączony do Internetu. W stosownych przypadkach https://www.emdr-store.pl/ zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszeniem działania Witryny i wszelkich usług oferowanych przez https://www.emdr-store.pl/, wynikające z (i) odrzucenia plików cookie przez użytkownika (ii) niemożności https://www.emdr-store.pl/ zapisania lub sprawdzenia plików cookie niezbędnych do ich działania z powodu wyboru użytkownika. W celu zarządzania plikami cookie i wyborami użytkownika konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest to opisane w menu pomocy przeglądarki, które wskaże, w jaki sposób Użytkownik może zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrazić i zmodyfikować swoje życzenia dotyczące plików cookie. https://www.emdr-store.pl/ może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług, aby pomóc w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej sekcji. Wreszcie, klikając ikony dedykowane sieciom społecznościowym Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus pojawiające się na stronie https://www.emdr-store.pl/ lub w aplikacji mobilnej i jeśli użytkownik zaakceptował przechowywanie plików cookie, kontynuując przeglądanie strony https://www.emdr-store.pl/ lub aplikacji mobilnej, Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus mogą również przechowywać pliki cookie na terminalach użytkownika (komputer, tablet, telefon komórkowy). Tego rodzaju pliki cookie są umieszczane na urządzeniach końcowych użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, kontynuując przeglądanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej https://www.emdr-store.pl/. Użytkownik może jednak w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na umieszczanie tego rodzaju plików cookie na https://www.emdr-store.pl/.

Artykuł 9.2. TAGI INTERNETOWE

. https://www.emdr-store.pl/ może od czasu do czasu wykorzystywać znaczniki internetowe (znane również jako "znaczniki" lub znaczniki akcji, jednopikselowe GIF-y, przezroczyste GIF-y, niewidoczne GIF-y i GIF-y jeden do jednego) i wdrażać je za pośrednictwem wyspecjalizowanego partnera analityki internetowej, który może być zlokalizowany (a zatem przechowywać powiązane informacje, w tym adres IP użytkownika) w obcym kraju. Te sygnały nawigacyjne są umieszczane zarówno w reklamach internetowych umożliwiających użytkownikom dostęp do Witryny, jak i na różnych stronach Witryny. Technologia ta umożliwia https://www.emdr-store.pl/ ocenę reakcji odwiedzających na Witrynę i skuteczności jej działań (na przykład liczby otwarć strony i przeglądanych informacji), a także korzystania z tej Witryny przez Użytkownika. Zewnętrzny dostawca usług może zbierać informacje o odwiedzających Witrynę i inne strony internetowe za pośrednictwem tych tagów, sporządzać raporty dotyczące aktywności w Witrynie dla https://www.emdr-store.pl/ oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z niej i Internetu.

10. Prawo właściwe i przypisanie jurysdykcji.

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny https://www.emdr-store.pl/ podlegają prawu francuskiemu. Z wyjątkiem przypadków, w których prawo na to nie zezwala, wyłączna jurysdykcja jest przyznawana właściwym sądom.